بشقاب

( نتایج 1 تا 40 از کل 123 نتیجه)
ست پلو خوری آرکوپال مدل پرومتئو
160,000 تومان
ست پلو خوری آرکوپال مدل پرومتئو
150,000 تومان
 بشقاب تخت ۳۱ سری 49 هتلی
 بشقاب تخت ۲۰ (میوه-خوری) سری 49 هتلی
ست پلو خوری آرکوپال مدل پرومتئو
110,000 تومان
بشقاب لاویوا مدل آنتیکبشقاب لاویوا مدل آنتیک
43,000 تومان
رنگ
بشقاب سبزیجات تخت لاویوا مدل رلیف کد HR32بشقاب سبزیجات تخت لاویوا مدل رلیف کد HR32
60,000 تومان
رنگ
سالادبار مستطلیلی لاویوا مدل رلیف کد HR38-39سالادبار مستطلیلی لاویوا مدل رلیف کد HR38-39
241,000 تومان
رنگ
سایز
بشقاب سبزیجات تخت لاویوا مدل رلیف کد HR32بشقاب سبزیجات تخت لاویوا مدل رلیف کد HR32
78,000 تومان
رنگ
بشقاب تخت لاویوا مدل رلیف کد HR79بشقاب تخت لاویوا مدل رلیف کد HR79
168,000 تومان
رنگ
بشقاب پاستا زرینظرف پاستا سفید زرین درجه یک
50,000 تومان
پیاله ترشی 6 عددی لومینارک مدل ویکتوریا
200,000 تومان
پیاله ترشی 6 عددی لومینارک مدل ویکتوریا
255,000 تومان
پیش دستی 6 عددی لومینارک مدل ویکتوریا
255,000 تومان
پیش دستی 6 عددی لومینارک مدل ویکتوریا
255,000 تومان
پیش دستی 6 عددی لومینارک مدل ویکتوریا
255,000 تومان
بشقاب حصیری کوچک گرد اکسسوریز مدل 84076بشقاب حصیری بزرگ گرد آکسور مدل 84084
24,000 تومان
بشقاب حصیری کوچک گرد اکسسوریز مدل 84076بشقاب حصیری بزرگ گرد آکسور مدل 84084
16,000 تومان
بشقاب حصیری مربع بزرگ اکسسوریز مدل 84075بشقاب حصیری مربع کوچک آکسور مدل 84083
32,000 تومان
بشقاب حصیری مربع بزرگ اکسسوریز مدل 84075بشقاب حصیری مربع کوچک آکسور مدل 84083
38,000 تومان
بشقاب بزرگ بامبوم مدل Gastroبشقاب بزرگ بامبوم مدل Gastro
100,000 تومان
بشقاب متوسط بامبوم مدل Gastroبشقاب متوسط بامبوم مدل Gastro
80,000 تومان
بشقاب کوچک بامبوم مدل Gastroبشقاب کوچک بامبوم مدل Gastro
60,000 تومان
بشقاب 6 گوش بزرگ بامبوم مدل Hexaبشقاب 6 گوش بزرگ بامبوم مدل Hexa
100,000 تومان
بشقاب 6 گوش کوچک بامبوم مدل Hexaبشقاب 6 گوش کوچک بامبوم مدل Hexa
60,000 تومان
بشقاب متوسط بامبوم مدل Pappiبشقاب متوسط بامبوم مدل Pappi
100,000 تومان
بشقاب مربع بامبوم مدل Mochaبشقاب مربع بامبوم مدل Mocha
140,000 تومان
بشقاب سه گوش بامبوم مدل Macchiatoبشقاب سه گوش بامبوم مدل Macchiato
125,000 تومان
بشقاب بزرگ بامبوم مدل Pappiبشقاب بزرگ بامبوم مدل Pappi
120,000 تومان
بشقاب کوچک بامبوم مدل Pappiبشقاب کوچک بامبوم مدل Pappi
80,000 تومان
ست چهار پارچه بشقاب و کارد استیک بامبوم مدل Molidaست چهار پارچه بشقاب و کارد استیک بامبوم مدل Molida
265,000 تومان
بشقاب سرو غذا با سه محفظه بامبوم مدل Darlinبشقاب سرو غذا با سه محفظه بامبوم مدل Darlin
175,000 تومان
بشقاب سرو غذا با دو محفظه اردور بامبوم مدل Marlinبشقاب سرو غذا با دو محفظه اردور بامبوم مدل Marlin
175,000 تومان
 بشقاب گود ۲۳ سوپ و خورشت (سری 49 هتلی)
بشقاب گود ۲۰ (سری 49 هتلی)
 بشقاب تخت ۲۷(غذا-خوری)سری 49 هتلی
بشقاب تخت ۲۵(غذا-خوری)سری 49 هتلی
بشقاب تخت ۱۶ (کره-خوری) سری 49 هتلی
بشقاب سرو بامبوم مدل Kakule B2312بشقاب سرو بامبوم مدل Kakule B2312
150,000 تومان
بشقاب سرو بامبوم مدل B2259بشقاب سرو بامبوم مدل B2259
190,000 تومان
صفحه 1 از 4